ค้นหาผลสอบ สังคมพุทธ บทความ ลงทะเบียน|เข้าเรียน คณะจัดทำ

menu

ยินดีตัอนรับ สู่ เว็บไซต์ Buddhistpath.org

ผู้สนับสนุน

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


############################################

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
วันสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๘
นักธรรมชั้นตรี สอบวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
นักธรรมชั้นโท-เอก สอบวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สอบวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
แบบฟอร์มบัญชีใหม่
ปีการศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๘
คู่มือการส่งข้อมูลรายชื่อผู้ขอเข้าสอบ
ประกาศนียบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗
สำนักเรียนส่วนกลาง พิมพ์เสร็จแล้ว
สำนักเรียนที่ไม่มารับได้ทำการจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว
เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
สำนักเรียนส่วนภูมิภาค(ม) --> ดูตารางรายงาน
สำนักเรียนส่วนภูมิภาค(ธ) --> ดูตารางรายงาน
(ส่วนภูมิภาค พิมพ์เมื่อ ๒๗ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘)
ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทร. ๐ ๒๖๒๙ ๔๓๐๐-๔
หรือ ๐ ๒๒๘๐ ๗๖๘๒, ๐ ๒๖๒๙ ๐๙๖๑-๒
ฝ่ายธุรการ (ต่อ ๑๐๓, ๑๐๔)
ฝ่ายบริหาร (ต่อ ๑๑๖, ๑๑๗)
ฝ่ายสถิติ (ต่อ ๑๑๘, ๑๑๙)
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
(เว้นวันอาทิตย์และวันพระปาฏิโมกข์)
คู่มือสนามสอบสำหรับนักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๖
สำนักเรียนส่วนกลาง ส่งบัญชี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่ email:
pong_pz@hotmail.com, kristm76@gmail.com

*****************************************************************************************************************************************************

วัดอมฤตวราราม ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170